Akshara-Grade 1

Akshara 1- Ch 1-Varnamala

Akshara 1- Ch2 -Akaraant Pulling Shabdaha

Akshara 1- Ch3 -Akaraant Streeling Shabdaha

Akshara 1- Ch4 -Napusakling Shabdaha

Akshara 1- Ch5 -Sarvanaam Parichayah

Akshara 1- Ch6 -Kriya (Ka) - Pratham Purushah

Akshara 1- Ch7 -Kriya (Kha) - Madhyam Evam Uttam Purushah

Akshara 1- Ch8 -Kartru Kaarkum - Prathama Vibhaktiha (Kaha, Kau, Ke)

Akshara 1- Ch9 -Karmakaarakum - Dviteetya Vibhaktiha (Kam, Kau Kan)

Akshara 1- Ch10 -Karan Kaarkum - Trutiya Vibhaktiha (Ken Kabhyam, Kaiha)

Akshara 1- Ch11 -Sampradaan Kaarkum - Chaturthi Vibhaktiha (Kasmai, Kabhyam, Kebhyaha)

Akshara 1- Ch12 -Sampradaan Kaarkum - Chaturthi Vibhaktiha (Kasmai, Kabhyam, Kebhyaha)

Akshara 1- Ch13 -Sambandh Kaarkum - Shashthi Vibhaktiha (Kasya, Kayoha, Kesham)

Akshara 1- Ch14 -Abhikaranum - Saptamee Vibhatiha (Kasmin, Kayoha, Keshu)

Akshara 1- Ch15 -Lrut Lakaarah (Bhavishyatkalah)

Akshara 1- Ch16 -Avyaya Padaani

Akshara 1- Ch17 - Mam Parivarah

Akshara 1- Ch18 -Subhashitaani

Akshara 1- Ch19 -Sankhyavaachin Shabdah

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image